ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Απλά κείμενα: πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαιώσεις σπουδών, ταυτότητες, διαβατήρια, ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά δήμων, υπεύθυνες δηλώσεις, επιστολές.

Νομικά κείμενα: εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια, δικόγραφα, εξώδικα, αποφάσεις δικαστηρίων, διαθήκες, μεταφράσεις νόμων, νομικά άρθρα.

Ιατρικά κείμενα
:
ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις, εξιτήρια, ιατρικά άρθρα, συστατικά και οδηγίες χρήσης φαρμάκων.

Οικονομία-Εμπόριο
:
συμβόλαια, καταστατικά εταιρειών, εμπορική αλληλογραφία, τελωνειακά έγγραφα, συστατικά προϊόντων.

Κοινωνικές επιστήμες
:
λογοτεχνικά, ιστορικά κείμενα, άρθρα.

Τουρισμός
:
διαφημιστικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί.